Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o.o.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Roboty budowlane dot. przebudowy (adaptacji) części stanu surowego budynku przychodni medycznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 11 maja 2010 roku do godziny 10:00.