PROGRAMY ZDROWOTNE

Rzeczywistość zaskakuje – nie daj się zaskoczyć. Zrób cytologie

Cytologia landing page

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych stanowiących istotną barierę w utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej.

Czy wiesz, że regularne badania cytologiczne pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego i prawie stuprocentowe uchronienie przed rakiem szyjki macicy?

Skorzystaj z darmowej cytologii. To szybkie i bezbolesne badanie.

Grupę docelową stanowią kobiety aktywne zawodowo w wieku 25 – 59 lat, z terenu województwa pomorskiego.

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania przez kobiety profilaktycznych badań cytologicznych,
 • Umożliwienie dostępu do badań cytologicznych kobietom z obszarów wiejskich i miejsc
  o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • Zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań cytologicznych w grupie docelowej,
 • Szybsze wykrywanie zmian nowotworowych u kobiet spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej kobietom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka szyjki macicy.

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  • Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko
   w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi
   w terenie. Dlatego pierwszym krokiem w obu projektach będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.
 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  • Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja kształtująca prozdrowotne postawy społeczne powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć
   w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.
 • Realizacja badań cytologicznych w grupie docelowej projektu
  • Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania cytologiczne dla co najmniej 7056 kobiet – aktywnych zawodowo mieszkanek województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie położona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkanek terenów oddalonych od ośrodków medycznych, szczególnie
   z obszarów wiejskich.

https://cytologia.copernicus.gda.pl/

Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego.

Cele Programu:

 • zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,
 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Opis Programu:

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.

Populacja badana:

Wskazania do badania przesiewowej kolonoskopii to:

Osiągnięcie 50 roku życia przez osobę bez obciążającego wywiadu rodzinnego – badanie raz na 10 lat, do 65 roku życia;

W przypadku obciążającego wywiadu rodzinnego wskazania do kolonoskopii są następujące:

 • jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego >=60 roku życia – kolonoskopia co 10 lat, ale od 40. roku życia,
 • dwóch lub więcej krewnych 1 stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego >=60. roku życia lub jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego < 60. roku życia – kolonoskopia co 10 lat od 40. roku życia lub 10 lat wcześniej niż postawienie diagnozy raka jelita grubego u najmłodszego krewnego,
 • wywiad w kierunku HNPCC (dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości) – od 20-25 roku życia pełna kolonoskopia ( z usunięciem polipów) co 1-2 lata, ponadto od 30. roku życia gastroskopia co 2 lata, u kobiet coroczne badanie przesiewowe pod katem raka trzonu macicy począwszy od 25.-35. roku życia,
 • wywiad w kierunku FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowa) – badanie genetyczne i kolonoskopia co 12 m-cy od 12.-15. roku życia,
 • u chorych ze schorzeniami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) kolonoskopia (z losowym pobraniem wycinków) co 1-2 lata; badania należy rozpocząć po 8 latach trwania choroby przy zajęciu całego jelita lub po 15 latach, jeżeli schorzenie dotyczy lewej połowy okrężnicy.

Kryteria wyłączenia:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
 • kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Zapisy pod numerem +48 600 430 493

mailem kolonoskopia.medical@gmail.com

oraz w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym ul.Wojska Polskiego 5A, Tczew

Podejmij wyzwanie i weź udział w bezpłatnym programie walki z nadwagą.
Efektywne odchudzanie to prawdziwa sztuka… z naszymi specjalistami będzie to proces przemyślany i skuteczny.

Zgodnie z uchwałą Nr 190/620/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 maja 2018 r. zostaliśmy realizatorami programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie” na lata 2018-2020.

Kryteria udziału:
• mieszkańcy powiatu tczewskiego
• dzieci oraz dorośli w wieku aktywności zawodowej
• ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 kg/m2

Liczba niezbędnych porad odpowiednio dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa i odstępy między kolejnymi wizytami uzależnione będą od indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią otyłości.

Szacunkowo przyjmuje się, że osoba zakwalifikowana do terapii otyłości objęta będzie wsparciem dietetyczno-fizjoterapeutyczno-psychologicznym przez okres pięciu miesięcy i w tym czasie skorzysta z czterech porad dietetyka, trzech porad fizjoterapeuty oraz dwóch porad psychologa, jednakże na wniosek osób udzielających wsparcia, ze względu na indywidualne potrzeby osób objętych terapią otyłości, okres prowadzonej terapii będzie mógł być wydłużony do jednego roku.

Punkty wsparcia terapeutycznego zlokalizowane są w: Tczewie, Gniewie, Pelplinie oraz Swarożynie.

Zapisy na terapię otyłości:
e-mail: marketing@zozmedical.pl
telefon:
728 401 145

Program realizowany jest ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Pelplin, Gminy Subkowy oraz Gminy Gniew.

Przystanek Mama jest projektem mającym na celu zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet, poprzez realizację Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cele szczegółowe Projektu:
-zwiększenie wiedzy o profilaktyce depresji poporodowej wśród pracowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem położnych, pielęgniarek i lekarzy (POZ) oraz personelu medycznego szpitali biorących udział w Projekcie,
-zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości grupy docelowej ( kobiet) projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej
-zwiększenie dostępu do specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych
-zwiększenie świadomości i profilaktyki, w kierunku stwarzania warunków dla określonych zachowań (środki profilaktyczne, konsultacje psychologiczne) wśród osób w wieku aktywności zawodowej.
Kluczowym elementem projektu jest wczesne rozpoznanie depresji poporodowej dzięki udziałowi w Projekcie, u przynajmniej 15 % kobiet. W ramach projektu zakłada się, iż zostanie wypełnionych 360 000 formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez kobiety w okresie poporodowym oraz zostanie przeprowadzonych 2250 konsultacji psychologicznych dla 750 kobiet (dla każdej maksymalnie 3) z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Zapraszamy do śledzenia

https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/

https://www.instagram.com/przystanek_mama/

https://www.facebook.com/PrzystanekMAMA/

Medical Medycyna Sp. z o.o. jest uczestnikiem projektu „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Otrzymany Grant w wysokości 31 200,00 zł, ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) przeznaczony zostanie na wsparcie pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Sportowej 1c, 83-032 Pszczółki, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.