PROGRAMY ZDROWOTNE

Medical Medycyna Sp. z o.o. jest uczestnikiem projektu „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Otrzymany Grant w wysokości 31 200,00 zł, ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) przeznaczony zostanie na wsparcie pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Sportowej 1c, 83-032 Pszczółki, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.