PROGRAMY ZDROWOTNE

Rzeczywistość zaskakuje – nie daj się zaskoczyć. Zrób cytologie

Cytologia landing page

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych stanowiących istotną barierę w utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej.

Czy wiesz, że regularne badania cytologiczne pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego i prawie stuprocentowe uchronienie przed rakiem szyjki macicy?

Skorzystaj z darmowej cytologii. To szybkie i bezbolesne badanie.

Grupę docelową stanowią kobiety aktywne zawodowo w wieku 25 – 59 lat, z terenu województwa pomorskiego.

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania przez kobiety profilaktycznych badań cytologicznych,
 • Umożliwienie dostępu do badań cytologicznych kobietom z obszarów wiejskich i miejsc
  o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • Zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań cytologicznych w grupie docelowej,
 • Szybsze wykrywanie zmian nowotworowych u kobiet spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej kobietom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka szyjki macicy.

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  • Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko
   w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi
   w terenie. Dlatego pierwszym krokiem w obu projektach będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.
 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  • Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja kształtująca prozdrowotne postawy społeczne powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć
   w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.
 • Realizacja badań cytologicznych w grupie docelowej projektu
  • Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania cytologiczne dla co najmniej 7056 kobiet – aktywnych zawodowo mieszkanek województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie położona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkanek terenów oddalonych od ośrodków medycznych, szczególnie
   z obszarów wiejskich.

https://cytologia.copernicus.gda.pl/