Rehabilitacja

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz wystawiając skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub bezpośrednio do gabinetu rehabilitacyjnego podaje rozpoznanie jednostki chorobowej i określa dysfunkcję narządu ruchu, deficyt neurologiczny lub inną przyczynę kierowania na rehabilitację.

W poradni rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności. Wyjątek stanowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

Dla pacjentów którzy nie posiadają skierowania na rehabilitację oferujemy wykonanie zabiegów odpłatnie. Przed zbiegiem możliwa jest konsultacja lekarska, którą przeprowadza lekarz specjalista rehabilitacji ruchowej.
Koszt konsultacji wynosi 70,00 zł.

Proponowana, skuteczna ilość zabiegów to seria wykonana 10-20 razy .